Betingelser


Generelle vilkår og betingelser og kundeoplysninger

I. Vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, som du har med os som leverandør (CW Performance Wheels GmbH) lukkes via hjemmesiden www.performance-wheels.de. Medmindre andet er aftalt, er medtagelsen af ​​alle vilkår, du måtte have brugt, modsagt.

(2) En forbruger i henhold til følgende regler er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller kan henføres til deres uafhængige faglig aktivitet. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i udøvelsen af ​​deres selvstændige professionelle eller kommercielle aktivitet.

§ 2 Indgåelse af kontrakt

(1) Genstanden for kontrakten er salg af varer.

(2) Så snart du placerer det pågældende produkt på vores hjemmeside, giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt under de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.  

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:
Varerne beregnet til køb lægges i "indkøbskurven" indgivet. Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen til at gå til "indkøbskurven" og foretag ændringer der til enhver tid.
Efter at have ringet op til "Checkout"-siden og indtastning af persondata samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vises alle ordredata igen på ordreoversigtssiden.
Hvis du bruger et øjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) som din betalingsmetode, vil du enten blive ført til ordreoversigtssiden i vores online shop, eller du vil blive først videresendt til webstedet for udbyderen af ​​det øjeblikkelige betalingssystem.
Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det relevante valg eller indtaste dine data der. Du vil derefter blive ført tilbage til ordreoversigtssiden i vores online shop.
Inden afsendelse af ordren, har du mulighed for at kontrollere og ændre alle oplysningerne her (også ved at bruge "tilbage"-funktionen i internetbrowseren) eller annullere købet. 
Ved at sende ordren via knappen "køb" du erklærer accept af tilbuddet på en juridisk bindende måde, hvorved kontrakten indgås. 

(4) Dine henvendelser om udarbejdelse af et tilbud er uforpligtende for dig. Vi giver dig et bindende tilbud i tekstform (fx via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(5) Behandlingen af ​​ordren og transmissionen af ​​alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelsen af ​​kontrakten er delvist automatiseret via e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du har givet os, er korrekt, at modtagelsen af ​​e-mails er teknisk garanteret og i særdeleshed, at den ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 speciellee Aftaler om tilbudte betalingsmetoder

(1) SEPA direkte debitering (grundlæggende og/eller virksomhedsdirekte debitering)< br /> Når du betaler med SEPA kerne direkte debitering eller ved SEPA selskabs direkte debitering, giver du os tilladelse til at opkræve fakturabeløbet fra den angivne konto ved at udstede et tilsvarende SEPA-fuldmagt. 
Fristen for fremsendelse af forhåndsmeddelelsen (pre-notifikationen) reduceres til 5 dage før forfaldsdatoen. Du er forpligtet til at sikre, at kontoen har tilstrækkelige midler på forfaldsdatoen. I tilfælde af en returdebitering på grund af din skyld, skal du afholde det afholdte bankgebyr.

§ 4 Retentionsret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis kravene er fra samme kontraktforhold.

(2)  Varerne forbliver vores ejendom, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

(3)  Er du iværksætter, gælder følgende også:

a) Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav fra det aktuelle forretningsforhold er fuldt ud afgjort. Pantsætning eller overdragelse som sikkerhed er ikke tilladt, før ejendomsretten til de varer, der er omfattet af ejendomsforbehold, er overgået.

b) Du kan videresælge varerne i den almindelige virksomhed. I dette tilfælde overdrager du os alle krav til et beløb svarende til fakturabeløbet, som tilfalder dig fra videresalget, og vi accepterer overdragelsen. Du er endvidere bemyndiget til at inddrive kravet. Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt,ß vi forbeholder os dog retten til selv at inddrive kravet.

c) Hvis de forbeholdte varer kombineres og blandes, erhverver vi medejerskab af den nye vare i forhold til fakturaværdien af ​​de forbeholdte varer til de øvrige forarbejdede varer på forarbejdningstidspunktet.

d) Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi er berettiget til på din anmodning, i det omfang realisationsværdien af ​​vores værdipapirer overstiger kravet til sikkerhed med mere end 10 %. Vi er ansvarlige for at udvælge de værdipapirer, der skal frigives.

§ 5 Garanti

(1) De lovpligtige garantirettigheder gælder.

(2) Ved brugte varer er krav om mangler udelukket, hvis manglen først viser sig et år efter levering af varen. Hvis manglen viser sig inden for et år efter levering af varen, kan krav om mangler gøres gældende inden for den lovbestemte forældelsesfrist på to år fra levering af varen. Ovenstående begrænsning gælder ikke:

- uagtsomt forårsaget skade, som kan tilskrives os fra skade på liv, lemmer eller helbred og anden skade forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;
- i det omfang vi svigagtigt har skjult manglen eller har påtaget os garanti for varens stand.

(3) Som forbruger bliver du bedt om at tjekke varen umiddelbart efter levering for fuldstændighed, indlysende mangler for at kontrollere for mangler og transportskader og for at informere os og speditøren om eventuelle reklamationer så hurtigt som muligt. Hvis du ikke gør dette, har dette ingen indflydelse på dine lovpligtige garantikrav.

(4) Hvis du er iværksætter, gælder følgende, der afviger fra ovenstående garantibestemmelser:

a)  Kun vores egne oplysninger og dProducentens produktbeskrivelse som aftalt, men ikke anden reklame, offentlige kampagner og udtalelser fra producenten.

b)  I tilfælde af defekter yder vi en garanti, efter vores skøn, ved hjælp af reparation eller efterfølgende levering. Hvis afhjælpningen af ​​defekten mislykkes, kan du enten anmode om en reduktion i prisen eller fortryde kontrakten . Afhjælpningen af ​​manglen anses for mislykket efter et andet mislykket forsøg, medmindre andet skyldes arten af ​​varen eller manglen eller de øvrige omstændigheder. I tilfælde af berigtigelse skal vi ikke afholde de øgede omkostninger ved at transportere varerne til et andet sted end udførelsesstedet, hvis transporten ikke svarer til varens tilsigtede anvendelse.

c)  Garantiperioden er et år fra levering af varerne. Fristnedsættelsen gælder ikke:

- uagtsomt forårsaget skade, som kan tilskrives os fra skade på liv, lemmer eller helbred og anden skade forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;
- i det omfang vi svigagtigt har skjult manglen eller har påtaget os en garanti for varens tilstand;
- for genstande, der er blevet brugt til en bygning i overensstemmelse med deres sædvanlige brug og har forårsaget dens mangelfuldhed;
- for juridiske regresrettigheder, som du har mod os i forbindelse med rettigheder baseret på mangler.

§ 6 Lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1)  Tysk lov gælder. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, beskyttelsen i henhold til ufravigelige bestemmelser i loven i det land, hvor forbrugeren sædvanligvis har bopæl, ikke trækkes tilbage (begunstigelsesprincippet).

(2) Udførelsessted for alle tjenester, der hidrører fra forretningsforholdet med os, og jurisdiktionsstedet er vores registrerede hjemsted, for så vidt du ikke er en forbruger, men en købmand, er en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig offentligretlig fond. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt værneting i Tyskland eller EU, eller hvis dit hjemsted eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt handlingen er indgivet. Beføjelsen til at appellere til domstolen på et andet juridisk værneting forbliver upåvirket.

(3)  Bestemmelserne i FN's salgskonvention gælder udtrykkeligt ikke.
 


 

II. Kundeoplysninger 

1. Sælgers identitet

CW Performance Wheels GmbH
Albert-Schweitzer-Str.18
18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen
Tyskland
Telefon: 038314346666
E-mail: info@performance-wheels.de


Alternativ tvistbilæggelse:
Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform), tilgængelig på https://ec.europa.eu/odr.

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin for at indgå kontrakten, indgåelsen af ​​selve kontrakten og rettelsesmulighederne udføres i overensstemmelse med reglerne "Kontraktindgåelse" i vores generelle vilkår og betingelser (del I.).

3.Kontraktsprog, kontrakttekstlagring

3.1. Kontraktsproget er tysk .

3.2. Vi gemmer ikke hele kontraktteksten. Inden afsendelse af ordren via online-indkøbsvognssystemet   kan du udskrive kontraktdata ved hjælp af browserens printfunktion eller sikret elektronisk. Efter at vi har modtaget ordren, vil ordredataene, de oplysninger, der kræves i henhold til loven for fjernsalgsaftaler og de generelle vilkår og betingelser, blive sendt til dig igen via e-mail.

3.3. Hvis du anmoder om et tilbud uden for online-indkøbsvognssystemet, modtager du alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud i tekstform, fx på e-mail, som du kan printe ud eller gemme elektronisk.

4. Væsentlige egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

De væsentlige egenskaber ved varerne og/eller tjenesteydelsen kan findes i det respektive tilbud.

5. Priser og betalingsmåder

5.1. Priserne i de respektive tilbud og forsendelsesomkostningerne repræsenterer samlede priser. De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende afgifter.

5.2. De påløbne fragtomkostninger er ikke inkluderet i købsprisen, de kan kaldes op via en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det pågældende tilbud, vises separat under bestillingsprocessen og skal også tilføjes af dig selv medmindre der er lovet gratis levering.

5.3. Hvis leveringen sker til lande uden for EU, kan der opstå yderligere omkostninger, som vi ikke er ansvarlige for, såsom told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (kreditinstitutternes overførsels- eller valutakursgebyrer), som skal båret af dig. 

5.4.Omkostninger påløbet til pengeoverførsel (overførsels- eller valutakursgebyr ; gebyrer for kreditinstitutter) afholdes af dig i tilfælde, hvor leveringen sker til et EU-medlemsland, men betalingen sker uden for den europæiske ;ian Union.< /span>

5.5. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

5.6. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsmetoder, forfalder betalingskravene fra den indgåede kontrakt til betaling med det samme.

6. Leveringsbetingelser

6.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.2 Hvis du er forbruger, er det lovreguleret, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte vare under forsendelsen først overgår til dig, når varerne afleveres, uanset Det afhænger af om forsendelsen er forsikret eller uforsikret Dette gælder ikke, hvis du har bestilt et transportfirma, der ikke er angivet af entreprenøren eller en anden person, der er ansvarlig for at udføre forsendelsen. 

Hvis du er iværksætter, er levering og forsendelse på eget ansvar.

7. Lovpligtigt ansvar for mangler 

Ansvar for defekter er baseret på "garantien" i vores generelle vilkår og betingelser (del I). 


sidste opdatering: 27.07.2023